การพัฒนาระบบ เครื่องสูบน้ำโดยใช้พลังงานคน

คณะฯ ได้มุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการบูรณาการให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นองค์รวม และเกิดความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาระบบเครื่องสูบน้ำฯ เกิดขึ้นจากแนวคิดและนโยบายของคณะฯ ด้าน การเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา และนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมตามบริบทของพื้นที่ โดยหน่วยช่างและซ่อมบำรุงเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์ ซึ่งติดตั้ง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา โดยคำนึงถึงมิติของการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดและปล่อยออกจากอาคารกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการเชื่อมต่อระบบน้ำเข้าจากน้ำในคลองผ่านการใช้พลังงานคน ทั้งนี้โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณบางส่วนในจัดซื้ออุปกรณ์จากรายได้โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ของคณะเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกและมุ่งมั่นที่จะยกระดับการจัดการให้สัมพันธ์กันในด้านการอนุรักษ์พลังงานการเสริมสร้างสุขภาพและการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน


  กิจกรรมขวด...แลก...ไข่ (ครั้งที่3)วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  
  กิจกรรม MT Green Day ขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม MT Green Day ขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 และสนามหญ้า อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สร้างความตื่นตัวในการมีส่วนร่วม สร้างธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม "ขวด...แลก...ไข่" และเพาะต้นกล้า/ปลูกต้นไม้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี กิจกรรมขวดแลกไข่ เป็นกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นครั้งที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างง่าย ที่ทุกคนสามารถทำได้ และเห็นคุณค่าของขยะ ในครั้งนี้มีบุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วมาแลกไข่ไก่/บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น นั้นแสดงให้เห็นว่าทางคณะฯ สามารถสร้างความตะหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้คณะฯยังได้เตรียมต้นกล้า ที่เพาะจากเมล็ดพันธ์ และต้นไม้ ที่งานเกษตร:หน่วยอาคารและสถานที่ฯ เป็นผู้จัดเตรียมมาให้บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันปลูก อาทิ ปลูกต้นพริก ปักชำต้นลิปสติก และปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นฝรั่ง ทับทิม ลำใย ที่บริเวณริมสนาม ด้านข้างอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ฯ อีกทั้งต้นกล้าที่ทุกท่านได้ร่วมปลูกนั้น สามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึก เพื่อดูแลจากต้นกล้า ให้เป็นต้นไม้ที่ผลิดอก ออกผลให้ท่านได้ชื่นชมต่อไป


  
  


การประกวดผลงานR2R ในงานR2R Expo'14 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แก่.. นางสาวรัตนากร นามวงษ์ นางสุวรรณี นางขวัญเมือง นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ช้าง นางสุขสม สภานุชาต ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาสังคมศาสตร์/พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน เรื่อง " ยิ่งกว่าแม่บ้าน เพราะเราคือเจ้าบ้าน จากการประกวดผลงานR2R ในงานR2R Expo'14 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล


  กิจกรรมขวด...แลก...ไข่(ครั้งที่2) วันที่ 16 กรกฏาคม 2557

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม "ขวด...แลก...ไข่" ณ บริเวณห้อง 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ นำขวดพลาสติกใช้แล้วมาแลกไข่ไก่ เป็นจำนวนมาก กิจกรรมขวดแลกไข่นี้ เป็นกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างง่าย ที่ทุกคนสามารถทำได้


  


โครงการคัดแยกขยะ
  
  


คุณชาตรี ลุนดำ ตัวแทนจากคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มอบกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

คุณชาตรี ลุนดำ ตัวแทนจากคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มอบกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ให้กับคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ โดยขอขอบพระคุณคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ช่วยเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว ไปประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อไป


  กิจกรรมขวด...แลก...ไข่ (ครั้งที่1)กับวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม "นำขวด มาแลกไข่" ภายใต้โครงการจัดการขยะรีไซเคิล ในการนี้นางสุมาลี วิเศษรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ ได้นำบุคลากรและทีมทำงานของวิทยาลัยนานาชาติ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมทำงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและหารือร่วมกันในแนวทางการจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และมีทีมประสานงานกันระหว่างคณะฯ กิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติ ได้นำขวดน้ำดื่มที่ไม่ใช้แล้วจำนวน 187 กิโลกรัม มาแลกไข่ไก่ จำนวน 300 ฟอง โดยศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และทีมผู้บริหารคณะฯ เป็นผู้รับมอบ นับว่าเป็นการต่อยอดกิจกรรมของคณะฯ ให้เชื่อมกับเครือข่ายภายนอกคณะฯ ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ เป็นส่วนงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งเป็นโอกาสดีของการเชื่อมโยงและร่วมมือกันเพื่อการเสริมสร้างและสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย


  
  อนุโมทนากับกิจกรรมทิ้งท้ายใจบุญ "ขวด...แลก...ไข่"

ที่จัดโดยคณะกรรมการจัดการพลังงานของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ไข่ที่เหลือ แต่ไม่เสีย บางส่วนเรานำไป ถวายให้กับ ครัวนะโม วิทยาลัยศาสนศึกษา ซึ่งเป็นร้านอาหารสวัสดิการรสเด็ด มัดใจพระคุณเจ้า และ...ชาวCRS ด้วยฝีมือการปรุงรสอย่างมีคุณธรรมและสติ โดยทางวิทยาลัยได้นำขวดมาร่วมกิจกรรมแลกไข่จำนวน10 กิโลกรัม ได้ไข่ไก่ไปก่อนหน้า 60 ฟอง ทั้งนี้ คณะเทคนิค ร่วมถวายเพิ่มอีก 60 ฟอง ---นับเป็นโอกาสดี ที่ อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ ได้เป็นตัวแทนของการนำกิจกรรม สร้างสรรค์สังคม สร้างเสริมความเป็นผู้ให้และแบ่งปัน นอกนั้น ก็อิ่มหนำสำราญในงานบุญที่ช่วยโลก รักษฺ์สิ่งแวดล้อม และทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกันครับ


  คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมขวด...แลก...ไข่ (ครั้งที่1) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
  
  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Audit Checklist)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร, ประธานคณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Audit Checklist)ของคณะฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน ยังได้เยี่ยมชมการจัดการพลังงานด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นจุดเด่นของคณะฯ ได้แก่ ศาลาโซล่าร์เซลล์ และกังหันลม อีกด้วย


  
  


MT Energy Saving Activity

              เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2012 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร" ครั้งที่ 2 หัวข้อ "MT Energy Saving" ณ ห้องประชุม 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการประหยัดพลังงานของคณะฯ โดย คณะกรรมการจัดการพลังงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การนำเสนอสถานการณ์การใช้พลังงานในแต่ละด้านของคณะฯ ประกอบด้วย พลังงานไฟฟ้า ประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และการลดการใช้กระดาษสำนักงาน เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ รวมถึงกลุ่มแม่บ้านที่ปฏิบัติงานในคณะ เพื่อสื่อสารความเข้าใจร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือให้แนวทางการสร้างสถาบันเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่น่าอาศัย มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นต้นแบบของการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรม "สมุดทำมือ" จากเศษกระดาษที่เหลือใช้นำมาสร้างมูลค่าเพื่อเกิดการเรียนรู้และตระหนักเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโลกของเราอย่างจริงจัง
Energy saving exhibitions at 1st floor of The Science and Medical Technology Building, Salaya.


The faculty of Medical Technology post energy saving sticker throughout the building.

"Waste Management System" site visit.

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2012 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยท่านคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล และทีมผู้บริหารได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน "เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ" จากเครือข่ายโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลคลองโยง ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ในโครงการ "เด็กและเยาวชนจิตอาสาพิทักษ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลคลองโยง" โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม และเทศบาลตำบลคลองโยง ในกิจกรรมการเยี่ยมชมครั้งนี้ เด็กและเยาวชนได้รับฟังและเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ ของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยนายชาตรี ลุนดำ และคณะฯ ผู้ประสานงานในการร่วมมือเพื่อบริหารจัดการขยะภายในคณะฯ โดยมีคณะกรรมการจัดการขยะรีไซเคิลเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้นำผู้ศึกษาดูงานเยี่ยมชมทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยตลอดถึงการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความร่วมมือ จากเจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลพร้อมทั้งร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน โครงการดังกล่าว นับเป็นโอกาสแห่งการเปิดพื้นที่การเรียนรู้สู่ชุมชนและเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ต่อยอดในการผลักดันและสร้างร่วมมือในการความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

คุณรู้ไหมว่า...
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 ซึ่งเปิดสอน
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย

วิทยาเขตศาลายา
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
วิทยาเขตบางกอกน้อย
เลขที่ 2 ถนนพรานนก
แขวงศริราช เขตบางกอกน้อย
กทม.10700
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร: +66 (2) 441 4371-5ต่อ2202
โทรสาร: +66 (2) 441 4380
mtwww@mahidol.ac.th
www.mt.mahidol.ac.th