รายนามคณะกรรมการจัดการพลังงาน ประจำปี 2558คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์(อ.ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี)เป็นคณะผู้ตรวจประเมิณการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

 

คุณรู้ไหมว่า...
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 ซึ่งเปิดสอน
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย

วิทยาเขตศาลายา
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
วิทยาเขตบางกอกน้อย
เลขที่ 2 ถนนพรานนก
แขวงศริราช เขตบางกอกน้อย
กทม.10700
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร: +66 (2) 441 4371-5ต่อ2202
โทรสาร: +66 (2) 441 4380
mtwww@mahidol.ac.th
www.mt.mahidol.ac.th