ชื่อบทเรียน

ชื่อภาษาไทย      : การเตรียมสเมียร์และการย้อมสี

                                เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์

ชื่อภาษาอังกฤษ  : Blood film preparation

                                 and staining procedures

                                 for microscopic examination

ชื่อรายวิชา

ชื่อภาษาไทย        : เทคนิคพื้นฐานทางโลหิตวิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ   : Basic Techniques in Hematology

จำนวนหน่วยกิต   : (ภาคทฤษฎี)   -

                              (ภาคปฏิบัติ)   1 (0-2)

กลุ่มผู้เรียน           : นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

                               คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชา

                               เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาัลัยมหิดล

Basic Techniques in Hematology