อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
   อาจารย์ เบญจพล สำราญถิ่น
      เจ้าหน้าที่หน่วยโสตสำนักงานคณบดี 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดล

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. จิราภรณ์ โตเจริญชัย
      อาจารย์ประจำ ภาควิชา รังสีเทคนิค
คณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดลนางสาว เจือทิพย์ ภูริจิตราวงศ์
   นักศึกษาสาขา รังสีเทคนิค
ิคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย มหิดล                         
                                                        นางสาว สาวิตรี จันทร์สอน
                                                               นักศึกษาสาขา รังสีเทคนิค
                                                            คณะเทคนิคการแพทย์
                                                            มหาวิทยาลัยมหิดล                                      

 

                                             นาย ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ
                                                               นักศึกษาสาขา รังสีเทคนิค
                                                            คณะเทคนิคการแพทย์
                                                            มหาวิทยาลัยมหิดล  

                                              

นางสาว สุภาพร ศรีสุวรรณ
   นักศึกษาสาขา รังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย มหิดล

 


นาย ต่อศักดิ์ สุวรรณเลิศ
   นักศึกษาสาขา รังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล