English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

R2R

 

2557

โปสเตอร์

No.

ลำดับ 

Subject 

ชื่อเรื่อง 

 

แหล่งตีพิมพ์  

 

Download

เอกสารเพื่อดาวน์โหลด  

 1ระบบสารสนเทศทางห้องปฎิบัติการ (MTMU-LIS) เพื่อนักเทคนิคการแพทย์ไทย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 MUMT 1

 2ยิ่งกว่าแม่บ้าน เพราะเราคือเจ้าบ้าน   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 MUMT 2

 3ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการออกผลตรวจสุขภาพชุมชน   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 MUMT 3

 4

แนวทางการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนางานทางโลหิตวิทยา

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 MUMT 4

 5การพัฒนาระบบติดตามหนี้  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 MUMT 5

บทความ

 No.

ลำดับ

Subject

ชื่อเรื่อง

 

แหล่งตีพิมพ์

 

Download

เอกสารเพื่อดาวน์โหลด

 1กระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกของบุคลากรและนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                         
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 MUMT 1

 2559

โปสเตอร์

No.

ลำดับ 

Subject 

ชื่อเรื่อง 

 

แหล่งตีพิมพ์  

 

Download

เอกสารเพื่อดาวน์โหลด  

 1การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินนักศึกษาก่อนจบการศึกษาที่เหมาะสม
เพื่อการติดตามคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 MUMT 1

 2การพัฒนารูปแบบและการกรอกข้อมูลด้วย GOOGLE FORM เพื่อใช้ใน
กระบวนการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 MUMT 2

 


2560

โปสเตอร์

No.

ลำดับ 

Subject 

ชื่อเรื่อง 

 

แหล่งตีพิมพ์  

 

Download

เอกสารเพื่อดาวน์โหลด  

 1Family MUMT สุขภาพดี ... พิชิตพุง   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 MUMT 1

 2คุณภาพบัณฑิตดี ด้วยเวลาที่ลดลง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 MUMT 2

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน