English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมเยือนส่วนงาน (MU-Visit)

                          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเดินทางเยี่ยมเยือน พบปะส่วนงาน (MU-Visit) ของมหาวิทยาลัย ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้นำเสนอรายงาน สรุปผลงานในด้านต่างๆ ภายใต้หัวข้อ "สัมฤทธิผลการพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์สู่ความเป็นเลิศและก้าวย่างการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ชั้นนำระดับโลก" ของคณะฯที่ผ่านมาซึ่งได้รับคำชื่นชมจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณาจารย์ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคาดหวังและความต้องการปัจจัยสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในส่วนงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับที่จะนำปัญหาต่างๆ ที่ได้รับฟังไปสรุปและหาแนวทางสนับสนุนต่อไป

       

         

         

          

          

          

          

           

            

           

                   

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน