English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

SPF มอบทุนสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย

 

                       ตามที่บริษัท ไทย เอสพีเอฟ จำกัด และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและวิจัย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในระดับประเทศต่อการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายสมบูรณ์ สินพัฒนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไทย เอสพีเอฟ จำกัด ได้มอบทุนสำหรับการดำเนินการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัย และการวิจัย เพื่อการผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อ (Speific Pathogen Free;SPF) ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบร่วมกับคณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม 801 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

     

     

     

     

     

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน