English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2558

 

                              ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี ภายใต้หัวเรื่อง “การพัฒนาระบบงานและปัจจัยเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา และโรงแรมทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อชี้แจงเป้าหมายและกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งแนะนำทีมผู้บริหารคณะฯ ชุดปัจจุบัน สืบเนื่องจากการจัดสัมนากลุ่มย่อยในวันที่ 11, 21, 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ในการสัมมนาครั้งนี้ทีมผู้บริหารคณะฯ และบุคลากรจากภาควิชาฯ ศูนย์ฯ และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันระดมสมองผ่านกลุ่มย่อยที่จัดสรรตามพันธกิจต่างๆ อันประกอบด้วย กลุ่มระบบการศึกษา กลุ่มระบบการวิจัย กลุ่มระบบการบริการวิชาการ และกลุ่มระบบสนับสนุน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันทบทวนกระบวนการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงแผนผังกระบวนการทำงานที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรให้เกิดความสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาพันธกิจหลักขององค์กร และการวางระบบงานที่มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางแผนกลยุทธ์ตามเกณฑ์ EdPEx

                              ในโอกาสเดียวกันนี้ มีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และบุคลากรผู้มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการ และทัศนศึกษา ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ได้ให้ความสำคัญและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องเสมอมาเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงาน กระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการเป็นองค์กรแห่งความสุข

      

     

     

 

************************************** ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ******************************************** 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน