English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ศาสตราจารย์.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ผู้สร้างคุณูปการอย่างยิ่ง ต่อคณะเทคนิคการแพทย์

                        เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะเทคนิคการแพทย์ ดังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ ในด้านการบริหาร ในระดับมหาวิทยาลัย ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 4 สมัย, รองอธิการบดีฝ่ายเร่งรัดกระบวนการและฝ่ายนโยบายและแผน, กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้บริหารส่วนในระดับประเทศ ท่านได้เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน, เป็นที่ปรึกษาฯ และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ส่วนในระดับนานาชาติ อาจารย์ได้รับเลือกให้เป็น President-Elect ของ ASEAN Association of Schools of Medical Technology (AASMT) ในด้านการศึกษาอาจารย์ยังเป็นผู้ริเริ่มและเป็นพลังผลักดันที่สำคัญในการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ได้ริเริ่มนำเอานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน (Well-rounded scholar) มาสู่คณะฯ โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะฯ มีเจตคติและจิตสำนึกในการขยายบทบาทความรับผิดชอบทางวิชาชีพจากการตั้งรับในโรงพยาบาลออกมาสู่การดูแลสุขภาพชุมชนและสังคม คุณลักษณะพิเศษที่เป็นเป้าหมาย คือ “Smart in Lab, Strong in Community” ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Competency-based modularization ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่บุคลากรในสายวิชาชีพและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการวิจัย 

                         อาจารย์เป็นนักวิจัยที่ได้วางรากฐานการบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ ได้แก่ ศาสตร์ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ องค์ความรู้ทางเภสัชเคมี เภสัชวิทยา ชีวเคมี อณูชีววิทยา และคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ชั้นสูง เพื่อการสร้างทิศทางงานวิจัยเชิงลึก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการของประเทศ และเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชากร ดังเห็นได้จากงานผลงานวิจัยของท่าน ที่ตีพิมพ์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ที่มีมากกว่า 180 บทความ จนได้รับการยอมรับและคัดเลือกเป็น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2553 จากผลงานที่กล่าวมา อาจารย์นับเป็นผู้สร้างคุณูปการอย่างยิ่งต่อคณะเทคนิคการแพทย์และวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวันดังกล่าวคณะเทคนิคฯ ได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล (AUDITORIUM) ณ ชั้น 2 เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงท่านที่วางรากฐานที่มั่นคงให้กับชาวเทคนิคการแพทย์ ทำให้วิชาชีพเจริญก้าวหน้า และร่วมผลักดันให้เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ณ อาคารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

  

  

  

  

  

  

  

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน