English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                           เมื่อวันที่19-20 พฤศจิกายน 2558 งานคลังและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและบริหารสินทรัพย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในคณะจะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรู้ระบบและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานเฉพาะด้าน ของบุคลากร จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสุพิชฌาย์ อนันต์กิตติกุลและนางพจนีย์ นันท์วัฒนกุล นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และอบรม ในช่วงสองวันดังกล่าว โดยในวันแรก ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเลกทรอนิกส์ และในวันถัดมาได้สอนแสดงสาธิตวิธีประกวดราคาการใช้งานจริง ขั้นตอนและแนวทาง ในระบบ Electronic Bidding : e-bidding รวมถึงกรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

     

      

       

       

       

       

       

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน