English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน มคอ. อย่างไร? ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                 เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ได้เป็นประธานเปิดงานและร่วมฟังการบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เขียน มคอ. อย่างไร? ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล AUN-QAโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และถ่ายทอดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ในช่วงเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน คณะฯได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในหัวข้อ“นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล (EdPEx&AUN-QA)”นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี ศานติวิจัย อาจารย์อาวุโส ซึ่งเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายเรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552(TQF)”และการฝึกปฏิบัติการเพื่อเขียน มคอ.3-6 ให้มีคุณค่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมีคุณอาภรณ์ ครองกิจการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล่าถึงประสบการณ์ในการทำ มคอ. ในประเด็นต่างๆ อาทิ วิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก เข้าร่วมการอบรมณ ห้องบรรยาย 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

     

     

     

     

     

     

     

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน