English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

                   เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 317 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นประธานเปิดการบรรยาย เรื่อง..แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานและสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนผลงานสู่ความก้าวหน้า โดยมีคุณเบญจมาศ มะหมัดกุล จาก กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาให้ความรู้ กับบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะเทคนิค ทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานของตำแหน่งต่างๆในการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น รวมถึงให้คำแนะนำถึงการเตรียมตัวในการเสนอขอตำแหน่งความก้าวหน้าทางสายงานของสายสนับสนุน โดยในการบรรยายในครั้งนี้ ท่านคณบดีได้ให้เกียรติอยู่ร่วมฟังการบรรยาย พร้อมร่วมให้คำแนะนำ และสร้างแรงกระตุ้นแรงจูงใจ ให้กับบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำสู่งานวิจัยอีกด้วย

    

    

     

     

     

     

                           

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน