English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

การซักซ้อมและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย

                  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ “การซักซ้อมและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เทคนิควิธีป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างเหมาะสม และศาสตราจารย์.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมให้ข้อคิดเห็น โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยคณะเทคนิคฯ มาให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนเมื่อพบเห็นการเกิดอัคคีภัย /การป้องกัน และฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย นอกจากนี้ คณาจารย์ บุคลาการและนักศึกษา ยังได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติการอพยพและเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพทย์ ศาลายาอีกด้วย การอบรมการป้องกันอัคคีภัย การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟนี้ ทางคณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน