English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง

                หากบุคลากรภายในองค์กรมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงจะทำให้มีศักยภาพที่พร้อมในการทำงาน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะเทคนิคการแพทย์ ที่เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุม จึงได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพก่อนเป็นอันดับแรก คณะฯจึงได้กำหนดจัดโครงการ “Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง”ระหว่างวันที่31 มีนาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพ และได้รับการเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ โดยมีงานบริการสุขภาพชุมชน ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ พรรณี พิเดชอาจารย์และหัวหน้างานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน มาให้บริการเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ และเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการมอบผลวิเคราะห์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และให้ความรู้ในเรื่อง เหตุใดถึงอ้วน และภัยร้ายของภาวะอ้วน เพื่อการกระตุ้นการตระหนักรู้ ในเรื่องของโรคที่มาจากความเสี่ยงต่างๆ ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top