English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Coffee hour

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Coffee hour ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเรื่องการศึกษา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญยาตรีและบุคลากร เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ได้ลองลิ้มชิมอาหาร และชมการแสดง ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากประเทศสาธารณรัฐสหภาพพม่า ในบรรยากาศสบายๆอาหารอร่อยด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน