English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุงตอนอาหารกับการดูแลสุขภาพ “โรคเบาหวาน ภัยแฝงของความอ้วน”

     เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ “Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง” ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดูแลสุขภาพ ทั้งในเรื่องน้ำหนัก รอบเอว และความดันโลหิต กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์พรรณี พิเดช หัวหน้างานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มาบรรยาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าโครงการตระหนักถึงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจากการบริโภคอาหารแต่ละประเภท ในหัวข้อเรื่อง “โรคเบาหวาน ภัยแฝงของความอ้วน” นอกจากนี้ได้ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อนำมาประเมินว่าสุขภาพตนเองอยู่ในเกณฑ์ไหน เพื่อที่จะได้ควบคุม ดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่มาจากการบริโภคอาหาร ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน