English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เทคนิคการแพทย์เยี่ยมบ้าน ณ ชุมชนคลองใหม่

          หลายคนเลือกที่จะดำรงอยู่ในสังคมด้วยการใช้ชีวิตให้สนุกสนาน และมองว่ามันคือความสุข แต่ใครอีกคนหนึ่งกลับเลือกการทำประโยชน์มากมายเพื่อสังคม .. ซึ่งนับเป็นความตั้งใจดีของสถาบันการศึกษา ที่เห็นประโยชน์ร่วมกันในการนําองค์ความรู้ความสามารถมาเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับชุมชน

          โดยเป็นประจำที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาวะของผู้คนในชุมชน และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่คณะเทคนิค การแพทย์เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงบริการการตรวจสุขภาพมากขึ้น ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในการบ่งบอกภาวะสุขภาพของผู้คนในชุมชน เพื่อจะได้วางแผนการดําเนินชีวิตของตนเองให้ห่างไกลจากภาวะเจ็บป่วย โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “เทคนิคการแพทย์เยี่ยมบ้าน” โดยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และรายงานผลการตรวจสุขภาพให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพของคณะฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่ ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 และผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาการพัฒนาการบริการปฐมภูมิต่อเนื่องทุติยภูมิ โดยชีวการแพทย์สารสนเทศสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ (เทคนิคการแพทย์ชุมชน) จำนวน 24 คน จาก 12 เขตสุขภาพทั่วไทย พร้อมด้วยสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูลสุขภาพ และประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามบ้านต่าง ๆ ทั้ง 6 หมู่ ณ ชุมชนคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน