English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงานภายในคณะเทคนิคการแพทย์

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย, ประธานคณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนวิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานภายในคณะฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงาน การต่อยอดกิจกรรมที่ช่วยลดพลังงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ศาลายา

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน