English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

จิตผ่อนคลาย ใจสบาย สมองตื่นรู้

          เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ศูนย์ Holistic Health & Wellness Centre คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “จิตผ่อนคลาย ใจสบาย สมองตื่นรู้”ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้เป็นต้นแบบในการให้บริการดูแล สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และให้คำปรึกษาเพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งในการวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการสุขภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา บุคลากรทางวิชาชีพ และผู้ที่สนใจในระดับชาติและนานาชาติ โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจากคุณภัคพงศ์ ตาตะนันทน์ โค้ชประจำสถาบัน The Master Coach Academy สถาบันการโค้ช เพื่อพัฒนาชีวิตให้ก้าวออกจากความขาดแคลนและปัญหาชีวิต ไปสู่ความสำเร็จ มั่งคั่งและมีความสุขในชีวิต มาบรรยาย และทำกิจกรรมในหัวข้อจิตผ่อนคลาย ใจสบาย สมองตื่นรู้ภายหลังมีการสาธิตการวัดคลื่นสมองด้วยเครื่อง EEG เพื่อนำกราฟคลื่นสมองมาวิเคราะห์ ประมวลผลเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งภายในกิจกรรมนักศึกษาได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน