English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โถงต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย อาจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง และอาจารย์ ดร.เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ ได้เข้าร่วมโครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยามหิดล ในโอกาสเดียวกันศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบธงสัญลักษณ์ Safety Day ให้ตัวแทนส่วนงาน พร้อมประกาศนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน