English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

เลขที่โครงการ

ประเภท
ราคากลาง 

วิธีการจัดหา 

รายการ

วันที่ประกาศ

ราคากลาง
(บาท)
 

   อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเตือนอัคคีภัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด   21/06/2562 857,598.58
      
   ชุดสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด  10/6/2562

 999,487.-

      
   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 51 ชุด  7/6/2562 1,014,456.30
      
   เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด  26/3/2562 716,900.00
      
   งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ความเป็นเลิศการบริการทางเวชศาสตร์ชันสูตรและการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 10 และงานระบบวิศวกรรมหลัก) จำนวน 1 งาน 27/2/2562 1,820,000.00
      
   ชุดอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ชุด  18/1/2562 2,070,771.00
      
   ชุดทำแห้งเยือกแข็งระบบสูญญากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด  16/1/2562 2,900,000.00
      
   จ้างซ่อมลิฟต์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลข 2, 3 และหมายเลข 4 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จำนวน 1 งาน  6/6/2561 
   จ้างค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ชนิดของแบคทีเรียโดยเทคนิคขั้นสูง Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) จำนวน 1 งาน 29/11/2560

 299,600.00

   จ้างทำถุงผ้า ขนาด 10x12 นิ้ว (5 แบบ) จำนวน 17,500 ชิ้น  29/11/2560

 299,600.00

   จ้างทำสมุดตรวจ จำนวน 25,000 ชิ้น  29/11/2560

 160,500.00

   จ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์ มิตซูบิชิ จำนวน ๑ งาน 

 25/10/2560

 157,290.00

   จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา จำนวน ๑ งาน 25/10/2560

 204,500.00

   จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา จำนวน ๑ งาน  25/10/2560

 1,125,500.00

   จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา จำนวน ๑ งาน  25/10/2560

 2,495,500.00

   

 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ความเป็นเลิศการบริการทางเวชศาสตร์ชันสูตรและการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ชั้น ๔ ชั้น ๕ และงานระบบวิศวกรรมหลัก) จำนวน ๑ งาน

 24/10/2560

 1,608,750.00

   

 จ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ความเป็นเลิศการบริการทางเวชศาสตร์ชันสูตรและการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ชั้น ๔ ชั้น ๕ และงานระบบวิศวกรรมหลัก) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

 17/10/2560

 22,503,986.27

MT2600704001

 7

 วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

4/7/2560

 3,500,000.00

  

 วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 

 27/9/2560 3,500,000.00
Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top