English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่โครงการ

หน่วยงาน      

วิธีการจัดหา

รายการ

วันที่ประกาศ

วันที่ขาย
เอกสาร

วันที่
ยื่นซอง
 

วันที่ชี้แจ้ง
รายละเอียด

 

 คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ชุดอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ชุด 18/1/2562   
        
 MT1/2561

 คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

 11/10/2560

 11/10/2560 30/10/2560 20/10/2560

MT09/2560 

 คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธี
ประกวดราคา

ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

 9/11/2559

 9/11/2559

 29/11/2559

 15/11/2559

MT08/2560 

 คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธี
ประกวดราคา

ชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สาย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

 27/10/2559

 27/10/2559

 15/11/2559

 3/11/2559

 MT07/2560

 คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธี
ประกวดราคา

เครื่องถ่ายภาพและแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมีนูมีเนสเซนต์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

 20/10/2559

 20/10/2559

 1/11/2559

 25/10/2559

MT06/2560 

 คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธี
ประกวดราคา

ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 

19/10/2559 

 19/10/2559

 1/11/2559

 25/10/2559

 MT05/2560

 คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธี
ประกวดราคา

รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 คัน

 19/10/2559

 19/10/2559

 2/11/2559

 25/10/2559

 MT04/2560

 คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธี
ประกวดราคา

ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

 19/10/2559

 19/10/2559

 7/11/2559

 25/10/2559

MT03/2560

คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้าง
ในรูปแบบสารละลายพร้อมชุดวิเคราะห์มวล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

 10/10/2559

 10/10/2559

 26/10/2559

 17/10/2559

MT06/2559 

 คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธี
ประกวดราคา

ไมค์สำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด

16/8/2559 

16/8/2559 

30/8/2559 

24/8/2559 

MT04/2559 

 คณะเทคนิคการแพทย์

วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้าอัติโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 

16/10/2559 

16/10/2559 

29/10/2559 

22/10/2559 

MT03/2559 

 คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธีประกวดราคา

ครื่องปั่นอ่านปฏิกิริยาและล้างเซลล์ สำหรับงานธนาคารเลือด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 เครื่อง

1/10/2559 

1/10/2559 

13/10/2559 

6/10/2559 

MT01/2559 

 คณะเทคนิคการแพทย์

 วิธีประกวดราคา

ชุดตู้เย็นควบตู้แช่แข็ง ควบคุมอุณหภูมิ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 

22/9/2559 

22/9/2559 

7/10/2559 

29/9/2559 

MT10/2558 

 คณะเทคนิคการแพทย์

วิธีประกวดราคา 

เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง 

23/9/2559 

23/9/2559 

6/10/2559 

28/9/2559 

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top