English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมิน MU Energy Awards 2017

           เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินโครงการ MU Energy Awards 2017 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมประกวดการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ทุกส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหนึ่งในกลยุทธ์ในการดำเนินงานอีกทั้งสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นของโครงการฯ ในการนี้คณะกรรมการการตรวจประเมินโครงการฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลงานของคณะเทคนิคฯ ที่ส่งเข้าประกวด พร้อมถาม/ตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน