English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์จัดการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาลายา และตึกเทคนิคการแพทย์ บริเวณโรงพยาบาลศิริราช งานบริการสุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 แก่ คณาจารย์ บุคลากร และบุคลากรที่เกษียณอายุงานและอายุราชการ รวมถึงครอบครัวของบุคลากร ในปีนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 290 คน ทั้งนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ที่ส่งเสริม และสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยเชื่อมั่นว่าหากบุคลากรภายในองค์กรมีสุขภาพที่แข็งแรงมีศักยภาพที่พร้อม จะส่งผลให้การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน