English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “MU ENERGY AWARDS 2017”

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและวิจัย พร้อมคณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีเด่น Excellence Energy Efficiency MU ENERGY AWARDS 2017" และ "รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3" การประกวดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านมาคณะเทคนิคการแพทย์ มุ่งเน้น และผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงการอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะได้จัดโครงการ/กิจกรรมในหลาย ๆ ด้าน เช่น

          1) การจัดการของเสียในส่วนงาน โดยการรณรงค์คัดแยกขยะให้ถูกประเภท ถูกถัง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปลี่ยนขยะเป็นรายได้

          2) การจัดการพลังงาน โดยติดตั้งแผงโซล่าเซล ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 9.48 เมกะวัตต์/ปี ซึ่งเทียบเท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยน้ำมันได้ถึง 5.97 ตัน/ปี

          3) การจัดการน้ำเสีย โดยการจัดทำระบบบำบัดน้ำที่ได้มาตรฐาน

          4) การจัดการสิ่งแวดล้อม MT GREEN บริเวณโดยรอบอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ โดยจัดปลูกต้นไม้/ขยายพันธ์ แบ่งปันให้กับชุมชน/ส่วนงานในมหาวิทยาลัย

          รางวัลที่ได้รับ จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเทคนิคการแพทย์ ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน