English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

งานบริการวิชาการ

     คณะเทคนิคการแพทย์ มีงานบริการวิชาการที่หลากหลาย อาทิ การอบรมถ่ายทอดเทคนิคและทักษะการปฏิบัติของงานด้านวิชาชีพ การบรรยาย/อบรมทางวิชาการ มีการจัดตั้งโครงการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค เพื่อยกระดับมาตรฐานของทั้งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค

     นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้และใส่ ใจเรื่องสุขภาพ รวมถึงมีการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานที่  อันจะนำไปสู่การวางแผนจัดการด้านสุขภาพให้ปลอดภัย ห่างไกลโรค สามารถสร้างความสุขในการดำรงชีวิต (Long-life happiness) ให้เกิดขึ้นในระดับบุคคลได้ด้วยตนเอง (Self-reliant) อันจะส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป


งานบริการวิชาการของคณะเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย 

     1. งานบริการสุขภาพ

     2. โครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQA) 

     3. การฝึกอบรมระยะสั้น

     4. การตรวจวิเคราะห์สิ่งตกค้างในผักและผลไม้

     5. การบริการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

     6. บริการตรวจวิเคราะห์ทาง Proteomics

    7. บริการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน