English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ การซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เทคนิควิธีป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างเหมาะสม โดยมีอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมให้ข้อคิดเห็น และคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยคณะเทคนิคฯ มาให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนเมื่อพบเห็นการเกิดอัคคีภัย /การป้องกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top