English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

มี ห นี้ .. อย่างมีความสุขได้ .. อ ย่ า ง ไ ร

          ด้วยภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้รายจ่ายในแต่ละเดือนมากกว่ารายรับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีเจตนารมณ์ ที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในด้านการเงิน/หนี้สินให้กับบุคลากร ดังนั้นโครงการออมทรัพย์เพิ่มสุข “HAPPY NO มีหนี้” จึงได้เกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบ และเมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงิน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทางด้านบริหารจัดการด้านการออม/การลงทุน เพื่อให้เกิดวินัยทางการเงินอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาระยะยาว อีกทั้งเป็นการสร้างสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยเชิญ คุณสุเชษฐ์ คำนุชนารถ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาศาลายา มาบรรยายในหัวข้อ “ การมีหนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไร ” ณ ห้อง 304-305 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top