English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่เกษตรกรตำบลคลองใหม่ จังหวัดนครปฐม

          เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ โดยในช่วงเช้าได้มีบริการตรวจสุขภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกรในตำบลคลองใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสำรวจสถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมงาน รวมถึงเปิดเวทีเล่าประสบการณ์ และข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติวิถีเกษตรปลอดภัย แก่ผู้ร่วมสัมมนา ทั้งนี้ภายในงานแบ่งเป็น 4 ฐานกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำกิจกรรม และชมนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ 1) ฐานให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี โดย ผศ.ดร.ระพีพร ใหญ่เจริญ, อ. ดร.ธารารัตน์ ตาตะนันทน์ 2) ฐานกระบวนการตรวจวิเคราะห์และแนวทางการรับรองผลผลิต โดย รศ. ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลกศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม และคณะทำงาน 3) ฐานอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสถานประกอบการและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคุณสุดหทัย วิไลรัตน์, ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ สิมะดำรงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 4) ฐานทำเกษตรอย่างไร จึงได้ผลผลิตที่ปลอดภัย โดยนายศิริชัย เลี้ยงอำนวย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ภายในงานได้จัดให้มีเวทีเล่าประสบการณ์ และข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติวิถีเกษตรปลอดภัย ให้กับผู้ร่วมสัมมนา โดย คุณชุติมา น้อยนาถ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์คลองจินดา, คุณประหยัด ปานเจริญ จากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สามพรานโมเดล และท้ายสุดของการสัมมนาฯ คณะได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จำนวน 125 คน ณ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน