English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2550 - 2558

ปี 2558อาจารย์  
 อ.ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558
   
 

อ.ดร.ลิขิต ปรียานนท์

ผศ.ดร. ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย

ลีลาศจังหวะ Cha Cha Cha รองชนะเลิศ อันดับ 1 ( เหรียญเงิน)
   
 อ.ดร.ธวัชชัย เอกจีนInternational Best Abstract Award
   
 รศ.ดร.สมพล วรรณวิมลรักษ์รางวัลการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อเรื่อง Food safety in Thailand 4: Are Supermaket Vegetables Safe from Pesticide Contamination ?
   
 อาจารย์ ดร.อมรา อภิลักษณ์รางวัลผลงานวิจัยด้านวิชาการ จากผลงานเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ สำหรับการตรวจวิเคราะห์สารโลหะ และสารบ่งชี้ทางชีวภาพแบบรู้ผลเร็ว
 สถาบัน  
 คณะเทคนิคการแพทย์European Journal of Medicinal Chemistry July to September 2014
  Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems July to September 2014
   
 บุคลากร  
 นายอภิวัฒน์ ชื่นฤทัย

รางวัล 2 เหรียญทองกีฬาแบตมินตัน

รองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดงกีฬาแบตมิน

รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาแบตมินตัน (เกษตรศาสตร์เกมส์)

   
 นางสาวสุกัญญา ทองเย็น

รางวัลเหรียญทองกีฬาแบตมินตัน

รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาแบตมินตัน (เกษตรศาสตร์เกมส์)

   
 นางสาวประภาศิริ ประทุมมาตร์

รองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดงกีฬาหมากฮอส

   
 

นายประชา เมืองนิล

นายอภิวัฒน์ แสนกุล

นายสมศักดิ์ มณฑา

นายนำโชค คำโคม

รองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดงกีฬาเซปักตะกร้อ
 นักศึกษา 
 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์การแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
   
 นายขจรศักดิ์ ตันติเวชยานนท์รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
   
 

นายธนภมิ เพ็ชรนุข
นางสาวสิริพร กุหลาบแก้ว
นายภานุพงศ์ สมเกษม
นางสาวพันธจารีย์ หิรัญรัตน์

Silver Medal in 2015 International Competition Day (ICD) for RT students
   
 นางสาวชนนิกานต์ จงเกรียงไกร
นายอนุชา ชัยชนะ
รางวัลยอดเยี่ยม ในการนำเสนนอผลงานด้วยวาจา สาขาฟิสิกส์รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์
ปี 2557อาจารย์ 
 ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์Vice-President, Asia and Australasia of the ISRRT
   
 ผศ.ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร์Regional Coordinator of Education, Asia and Australasia of the ISRRT
   
 รศ. พรรณี พิเดช นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ
   
 ผศ.ดร. ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย รางวัลเหรีบญเงินกีฬาแบตมินตัน ประเภทหญิงคู่
   
 อ.ดร. อภิลักษณ์ วรชาติชีวันOutstanding Thesis Award
   
 อ.ดร. อภิลักษณ์ วรชาติชีวันรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2557
   
 อ.ดร. วิลาสินี สุวรรณจ่าง Bronze Award Presentation
   
 อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์ ผลงานวิจัยดีเด่น สกว.ประจำปี 2557
 บุคลากร  
 นางภัสสร สุดสมัยขอแสดงความยกย่องและชมเชย
   
 นายธนพัฒน์ นพโสภณรางวัลเหรีบญทองแดงกีฬาแบตมินตัน
   
 นายอภิวัฒน์ ชื่นฤทัยรางวัลเหรียญเงินกีฬาแบตมินตัน
   
 นางสาวสุกัญญา ทองเย็นรางวัลเหรีบญทองกีฬาแบตมินตัน ประเภทคู่ผสม และหญิงคู่
   
 นายอดิศักดิ์ นันท์นฤมิตร

รางวัลชนะเลิศ (Mahidol R2R EXPO'14)

   
 น.ส.รัตนากร นามวงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 (Mahidol R2R EXPO'14)

   
 นายเจริญพร จุลชู ได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งภาพถ่ายเข้ามาประกวด ในหัวข้อ"มหิดลสิทธาคาร"
 นักศึกษา 
 นายนราวุฒิ สุวรรณังโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์
  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดภาพถ่าย ประเภทภาพน่าจดจำ
   
 น.ส.ธัญวรัตน์ สันต์วรนาถ Third Prize Winner for Olympus Bioimaging Competion 2014
   
 นายสุธี มั่งมี ผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม สาขาเทคนิคการแพทย์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
  บัณฑิตที่มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร เป็นอันดับหนึ่ง สาขาเทคนิคการแพทย์
   
 น.ส.อรุณรัตน์ แตงกลัด

บัณฑิตที่มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร เป็นอันดับสอง สาขาเทคนิคการแพทย์

   
 น.ส.ราชาวดี ตรีเนตร บัณฑิตที่มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร เป็นอันดับหนึ่ง สาขารังสีเทคนิค
  นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับรางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
   
 นายปัญญากร เส้งอั้น บัณฑิตที่มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร เป็นอันดับสอง สาขารังสีเทคนิค
   
 น.ส.ผริตา พูนทอง ผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม สาขาเทคนิคการแพทย์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
  นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษาในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นอันดับหนึ่งของชั้นปีที่1
   
 น.ส.จันทกานต์ ไชยพัฒน์ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษาในสาขาวิชาชีพรังสีเทคนิค มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นอันดับหนึ่งของชั้นปีที่1
  นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับรางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
   
 น.ส.สุชัญญา สองเมือง นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษาในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นอันดับหนึ่งของชั้นปีที่2
   
 น.ส.กรรณิการ์ เชิดชูเกียรติก้อง นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษาในสาขาวิชาชีพรังสีเทคนิค มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นอันดับหนึ่งของชั้นปีที่2
   
 น.ส.อริสรา สมุทรผ่อง นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษาในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นอันดับหนึ่งของชั้นปีที่3
   
 น.ส.ธิดารัตน์ มารุ่งเรือง นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษาในสาขาวิชาชีพรังสีเทคนิค มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นอันดับหนึ่งของชั้นปีที่3
   
 น.ส.หนึ่งฤทัย คำภักดี นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ของสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย -โล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
   
 น.ส.ใจรัก ทองบุศก์ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับรางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   
 น.ส.วิยะดา เสนาะสันต์ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับรางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   
 ศิษย์เก่า 
 Mr.Amar Na Gilaรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก
 หน่วยงาน 
 ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพใบประกาศคุณภาพด้านความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะในสิ่งส่งตรวจ
   
 คณะเทคนิคการแพทย์ รางวัลการพิจารณาตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ด้านออกแบบดีเด่น ระดับชมเชย
ปี 2556อาจารย์ 
 ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award
   
 ผศ.พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูลรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติยศ
   
 รศ. ศรีสนิท อินทรมณีคนดีศรีสถาบัน
   
 ผศ.พญ. สุมนา มัสอูดีรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานด้านการศึกษาเทคนิคการแพทย์
   
 ผศ. ดร. กนกวรรณ กิตนินิยมรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานด้านการศึกษาเทคนิคการแพทย์
   
 รศ.พิชิต ตรีวิทยรัตน์รางวัลชมเชยผลงานวิจัยดีเด่น
   
 อ.ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน

รางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา APFCB Scholarship

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาเอก

   
 ผศ.ดร.พัชนี ชูทองTravel Bursary Award, Spain
   
 

ผศ.ดร.กนกนวรรณ กิตตินิยม

รางวัลจากโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (ukm) ครั้งที่ 23

   
 ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศรางวัลผลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖ สาขาวิชาการ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นในการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน“Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013”

   
 รศ.ดร.ขนินทร์ นันทเสนามาตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลดีเด่น
 บุคลากร  
 

นายเบญจพล สำราญถิ่น,
นายเชวงศักดิ์ พัฒนผลไพบูลย์ และ
นางสมพร ลิขิต

นายนราวุฒิ สุวรรณัง

นายธนพัฒน์ นพโสภณ

นายอภิวัฒน์ ชื่นฤทัย

นางสาวสุกัญญา ทองเย็น

นายชาตรี ลุนดำ

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดลดีเด่น

การประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2013

เหรียญทองแดงแบตมินตัน กีฬาบุคลากร "มหิดลเกมส์" ประเภทชายคู่รุ่นอายุ 40 ปี

เหรียญทองแดงแบตมินตัน 2 เหรียญทองแดง กีฬาบุคลากร "มหิดลเกมส์" ในประเภทชายคู่ทั่วไปและรุ่นอายุ 40 ปี

เหรียญทองแดงแบตมินตัน ประเภททีม "บางแสนเกมส์"

รางวัลจากโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (ukm) ครั้งที่ 23

 ศิษย์เก่า  
 

ศ.ดร.โสพิศ วงศ์ดำ

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556

 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล2013 INST : The 9th Taipei International Invention Show & Technology
1.รางวัลเหรียญทองจากผลงาน เรื่อง PRSVDNA sensor kit และรางวัล Special Prize จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)
2. รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง " E.canisDNAsensor Kit"
3. รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง " HemoplasmaDNAsensor Kit"
4.รางวัล "TIIA Outstanding Diploma for Excellent Invention" จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association
 นักศึกษา  
 น.ส.สิรินารถ ชูเมียน The Secondysia-Thailand Graduate forum in Life Sciences, food Science and Agriculture 2013
   
 นักศึกษาจากสาขาวิชารังสีเทคนิคThe 1st International Competition Day (ICD) for RT Student
   
 

นายเจริญพร จุลชู

การประกวดถ่ายภาพ รัก ณ มหิดล 2013
   
 น.ส.วิยะดา เสนาะสันต์Best Oral Award
ปี 2555อาจารย์ 
 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุลเครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
   
 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุลKEYNOTE SPEAKER
   
 รศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยาในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
   
 ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และรางวัล Special Award จากประเทศไต้หวัน (Chinese Taipei)

   
 อ.ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิตรางวัลวิทยานิพนธ์ดี จากบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2554
   
 อ.ดร.กุลธิดา กิติดีรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ Poster Presentation
   
 รศ.พญ.วรรณา ตรีวิทยรัตน์ และ
รศ.พิชิต ตรีวิทยรัตน์
รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
   
 

อ.ดร.พัชนี ชูทอง

Travel Bursary Award, Japan
Travel Bursary Award of SingMalNet conference, Singapore

 ศิษย์เก่า 
 

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

อาจารย์ ดร.นัฐ ตัณศิลา

ทนพญ.ณัฐพร ทวีโชติภัทร์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน

โล่เกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ แสดงว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารหน่วยงานจนบังเกิดผลต่อชุมชน

 บุคลากร  
 

นายอภิวัฒน์ ชื่นฤทัย

นายกมล โคติวงษา และ
คุณธนธร จงเจริญกมล

รางวัลเหรียญเงิน กีฬาแบตมินตัน

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

 นักศึกษา 
 

นายยุรนันท์ ดิษฐโรจน์

น.ส.อามีนา เบญจมานะ

นายนราวุฒิ สุวรรณัง

น.ส.พรพิมล พฤกษชาญกุล

น.ส.นันทวัน วังเมือง

นายสุวิทย์ ด้วงมะโน

รางวัล Merit Award ณ ประเทศเกาหลี

Outstanding Poster

ทุนการศึกษาประเภท ผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554

Outstanding Oral

รางวัลการนำเสนอวิทยานิพนธ์แบบโปสเตอร์ดีเด่น

รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) ประจำปีการศึกษา 2554

 หน่วยงาน  
 ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพ
The division of laboratory sciences recognizes the successful participation
ปี 2554อาจารย์ 
 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุลรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ของสภาวิจัยแห่งชาติ
   
 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุลรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ฐานข้อมูล ISI Web of Science
   
 รศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยารางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ฐานข้อมูล Scopus
   
 รศ.ชวลิต วงษ์เอก"ผู้เป็นแบบอย่างทางวิชาชีพรังสีเทคนิค"
   
 อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์รางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
 ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม

รางวัลประกาศเกียรติคุณนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม

   
 อ.ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์ผู้นำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ยอดเยี่ยม
   
 อ.ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิตรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
   
 

อ.ดร.พัชนี ชูทอง

Travel Bursary Award, Italy

 นักศึกษา 
 

นายนราวุฒิ สุวรรณัง

นายสุวิทย์ ด้วงมะโน

นายสุวิทย์ ด้วงมะโน

นายศักดา กิ่งแก้ว

นายยุรนันท์ ดิษฐโรจน์

นายสุธี มั่งมี,
น.ส.นัจมีย์ อุมาจิ

นายภูวดล พวงทอง,
นายธีรพงศ์ ชวะโนทย์

รางวัลดี จากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

"Avon Foundation AACR Scholar-In-Training Award"

"การนำเสนอผลงานด้วยวาจาดีเด่น"

รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

"Outstanding Student Award 2010"

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตรบัณฑิต


รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

 หน่วยงาน 
 

สถานเวชศาสตร์ชันสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์

ห้องปฎิบัติการที่ผ่านการรับรองตามาตรฐาน ISO 15189:2007

รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ปี 2553อาจารย์ 
 ผศ.พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูลรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   
 ผศ.พญ.สุมนา มัสอูดีรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ
   
 ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ดำรงตำแหน่งประธานภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลเชียของสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ
   
 ผศ.ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม,
ผศ.ดร.วิจิตร วงศ์ล่ำซำ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่องอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
   
 ผศ.ดร.ขนินทร์ นันทเสนามาตร์Science and Technology Research Grant from TTSF
 บุคลากร  
 

นายอดิศักดิ์ นันท์นฤมิตร,
นายสมศักดิ์ มณฑา

น.ส.สุกัญญา ทองเย็น

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดลดีเด่น


รางวัลเหรียญทองแดงแบตมินตัน จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 29

 นักศึกษา 
 

น.ส.พัศนันท์ สิงห์พันธ์

น.ส.วัลภา รูปสูง

นายทรงพล แสงชัยวิรัช

น.ส.นัดดา สุธรรมมิกร

Novartis Travel Award in China

Frist Price Best Poster Presentation

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนบทความหัวข้อ "เรารักมหิดล"

รางวัลผู้มีความประพฤติดี

 หน่วยงาน 
 

ภาควิชาปรสิต

ลิขสิทธิ์ MUMT Miditron Junior II Interface & MUMT Achitec i2000SR Interface

ปี 2552อาจารย์ 
 

ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

ผศ.ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา


ผศ.ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

รางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

European Congress of Immunology Travel Award

 บุคลากร  
 

นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ช้าง,
นางอัญชลิ เนียมศิริ

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดลดีเด่น

 นักศึกษา 
 

น.ส.สินีนาฎ เซ่งยี่

นายวัชรวีร์ ธเนศเฉลิมพงษ์

น.ส.อัฎฐพร ฤทธิชาติ

น.ส.ภาวศุทธิ แสงดี

น.ส.ขนิษฐา ศรีนวล

รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 42

รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 42

รางวัลเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 4/2552

บุคคลที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต

รางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

ปี 2551อาจารย์ 
 

รศ.พิมพ์พันธุ์ เลียงพิบูลย์

อ.ดร.สมหญิง โลหะรังสิกุล

ผศ.ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์

อ.ดร.ธีรพล เปียฉ่ำ

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์

นำเสนอผลงานทางวิชาการ จาก Keystone Symposia

วิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ

การพัฒนาพอลิเมอร์ลอกแบบเฉพาะฯ จากบัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 นักศึกษา  
 

น.ส.อัฏฐพร ฤทธิชาติ

น.ส.วิภาภรณ์ ผลเพิ่ม

น.ส.อัมพร อธิคมรัตนกุล

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์

การศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์

The Outstanding Oral Presentation

ทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์จาก (สวทช)

ปี 2550อาจารย์ 
 

ผศ.ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์

ผศ.ดร.วารุณี เงินงามเลิศ

วิทยานิพนธ์ดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ฤทธิ์ต้านหนอนพยาธิในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยต่อตัวอ่อนพยาธิปากขอ

 นักศึกษา 
 

นายสุวิทย์ ด้วงมะโน

น.ส.ขนิษฐา ศรีนวล


นายประดลเดช สมพล,
น.ส.ภูริยา งามวงศ์สถิต


Mr.Nagila Amar

รางวัลการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

รางวัลการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลเกียรติยศ (Dean's list) ปีการศึกษา 2550Poster Presentation from ESF-IfW Conference on The Global Health Economy

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน