English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัย โดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัย โดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในช่วงเช้าคณะได้ให้บริการตรวจสุขภาพกับกลุ่มเกษตรกรในตำบลคลองโยง เพื่อสำรวจสถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว และมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ปนเปื้อนและการวิเคราะห์หาปริมาณสาตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผัก/ผลไม้ ที่เคยได้เก็บตัวอย่างมาตรวจ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำเกษตร แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก จากศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้บรรยาย และในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและวิจัย ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน