English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธนำเสนอข้อมูลโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย แก่นายกรัฐมนตรี

          เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จทางการเกษตรในการน้อมนำแนวพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา" มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัว ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก ได้ร่วมออกบูธนำเสนอข้อมูล “โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย” ปีงบประมาณ 2561 แก่ท่านนายกรัฐมนตรี และผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการครอบคลุมถึง การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เชื้อก่อโรค และพยาธิต่างๆ รวมไปถึงการออกตรารับรองความปลอดภัยผักและผลไม้ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

          ทั้งนี้ คณะฯ ดำเนินการเกษตรและอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางตอนล่าง ตั้งแต่การส่งเสริมการผลิตและการตรวจประเมินแปลงปลูก การตรวจวิเคราะห์รับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย และการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงพยาบาลและตลาดระดับต่างๆ รวมถึงโมเดิร์นเทรด โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการควบคุมแปลงและการตรวจสอบย้อนกลับจากผู้บริโภค โดยความร่วมมือกับบริษัท กสท.โทรคมนาคม

          ในการร่วมนำเสนอข้อมูลโครงการครั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้คณะฯ เร่งขยายผลการรับรองมาตรฐานผักและผลไม้ออกไปให้แพร่หลาย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานและมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน