English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัย โดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด แก่เกษตรกรตำบลคลองใหม่

          เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัย โดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก จากศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เรื่องสถานการณ์ปนเปื้อนและการวิเคราะห์หาปริมาณสาตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผัก/ผลไม้ ที่เคยได้เก็บตัวอย่างมาตรวจ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำเกษตร แก่เกษตรกรตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมที่มาร่วมงาน และในช่วงสุดท้ายของการสัมมนามีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top