English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

สัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด แก่เกษตรกรชุมชนบ้านหัวอ่าว จังหวัดนครปฐม

          เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัย โดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในช่วงเช้าคณะฯ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชนบ้านหัวอ่าว จังหวัดนครปฐม เพื่อสำรวจสถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว และมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ปนเปื้อนและการวิเคราะห์หาปริมาณสาตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผัก/ผลไม้ ที่เคยได้เก็บตัวอย่างมาตรวจ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำเกษตร แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้บรรยาย และในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและวิจัย ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน