English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่เกษตรกรตำบลหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม

          เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม ตำบลหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ โดยในช่วงเช้าได้มีบริการตรวจสุขภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองงูเหลือม และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสำรวจสถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมงาน รวมถึงเปิดเวทีเล่าประสบการณ์ และข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติวิถีเกษตรปลอดภัย แก่ผู้ร่วมสัมมนา โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องสถานการณ์ปนเปื้อนและการวิเคราะห์หาปริมาณสาตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก คณะเทคนิคการแพทย์ ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ ที่ปรึกษาโครงการแม่ข่ายหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ของ ม.ธรรมศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ที่ปรึกษาศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และคุณณารินทร์ ทองยี่สุ่น ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อวิถีเกษตรและอาหารปลอดภัย สู่แนวคิดปลอดโรคทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต และท้ายสุดของการสัมมนาฯ คณะได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน