English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2562รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS (รอบที่ 2) การรับแบบโควต้า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

 

- สาขาเทคนิคการแพทย์

- สาขารังสีเทคนิค

 

*** กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2562
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน