English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยสัมมนาในครั้งนี้คณะทำงานได้จัดให้มีการวิเคราะห์ทบทวนระบบงาน และพัฒนางานตามพันธกิจหลักของคณะฯ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการทำงานที่มุ่งให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยผ่านกระบวนการ Lean Management โดยแบ่งกลุ่มการทำงาน 4 กลุ่มหลัก ๆ คือกลุ่มการศึกษา, กลุ่มบริการวิชาการ, กลุ่มงาน EQA และกลุ่ม Supportive system นอกจากนี้คณะฯ ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัชวิณทร์ ภักดี มาเป็นวิทยากรกิจกรรม “สร้างพลัง สร้างใจ Together We can” เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม ต่อมาในงานคืนส่งท้ายกิจกรรมการสัมมนาได้มีการแสดงของบุคลากรใหม่ มาแสดงสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วย นอกจากนี้ในวันสุดท้ายของกิจกรรมคณะฯ ยังได้ไปศึกษาดูงานโครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีย์ มณฑลทหารบกที่ 17 และร่วมปลูกพืชผักลงแปลงสาธิตนำร่องเขตพื้นที่หน่วยทหารภายใต้การดำเนินงาน “โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” อีกด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน