English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง แก่ผู้สูงอายุชุมชนมหาสวัสดิ๋ จังหวัดนครปฐม

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ และตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองแก่ผู้สูงอายุในชุมชนมหาสวัสดิ๋ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการสูงวัยสดใส ยุค 4.0 ซึ่งเป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health & Wellness) เพื่อยกระดับสุขภาวะผู้สูงอายุในกลุ่มภาคกลาง และส่งเสริมสุขภาวะกายและใจที่ดี อันจะนำไปสู่การลดอัตราการใช้ยารักษาโรคในคนไทยได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน