English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ได้เข้าพบนายแพทย์สุวรรชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกรมควบคุมโรค เพื่อเจรจาหาแนวทางความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศร่วมกัน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ อาทิ เลปโตสไปโรสิส วัณโรค ไวรัสไข้เลือดออก มาลาเรีย ซิฟิลิส ฯลฯ และการส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ของกรมควบคุมโรค ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ด้าน Data mining ในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการเฝ้าระวัง การควบคุม และผลกระทบเชิงนโยบายในประเทศ และการเจรจาแนวทางเป็นเครือข่ายและการให้บริการทางห้องปฏิบัติการร่วมกันและแนวคิดการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขระดับประเทศ ณ กรมควบคุมโรค จังหวัด นนทบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน