English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2562

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาลายา และตึกเทคนิคการแพทย์ บริเวณโรงพยาบาลศิริราช งานบริการสุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรผู้ที่เกษียณอายุงานและอายุราชการ รวมถึงครอบครัวของบุคลากร โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ที่ส่งเสริม และสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยเชื่อมั่นว่าหากบุคลากรภายในองค์กรมีสุขภาพที่แข็งแรงมีศักยภาพที่พร้อม จะส่งผลให้การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน