English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

สร้างคนดี มีปัญญา นำพาสุข ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “สร้างคนดี มีปัญญา นำพาสุข” แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 และให้นักศึกษาได้รู้จักตนเอง/ผู้อื่น อีกทั้งให้นักศึกษาเล็งเห็นคุณค่าของตนเองและ รู้จักการทำงานร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายพร้อมเข้าใจการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและทีมวิทยากรรับเชิญมาร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การฝึกสมาธิ การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมกันภายใต้ความสุข สนุกสนาน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top