English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เปิดกล้อง ส่องรังสี ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค จัดกิจกรรมเปิดกล้อง ส่องรังสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง คณาจารย์ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โดยในวันแรก ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการสร้างความสามัคคี การแสดงออกในหมู่คณะ และศิลปวัฒนธรรมซึ่งนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน