English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายเรื่อง “ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย” แก่บุคลากรในคณะฯ

          เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดบรรยาย เรื่อง “ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย” ให้แก่บุคลากรในคณะฯ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี เข้าใจวิธีเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี โดยมีวิทยากรจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยาย โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “สุขภาพดี มีความสุขแบบองค์รวม MUMT Happy Organization ” ซึ่งเป็นโครงการที่วางแผนดูแลสุขภาพกายและใจของบุคลากรในคณะฯ โดยมุ่งเน้นผลิตผล (Productivity) ขององค์กร และสร้างเสริมบุคลากรของคณะฯ ให้มีสุขภาวะที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืนซึ่งจะช่วยส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร และสามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกภาคส่วน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยมีการประเมินผลสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของคณะฯ และผลองค์ประกอบของร่างกาย (Body Shape)

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน