English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับนักศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2 โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาบรรยาย และฝึกปฏิบัติให้มีทักษะพื้นฐานที่บุคลากรทางการแพทย์ควรมี เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่บุคคลทั่วไป ผู้รับบริการ หรือผู้ใกล้ชิด ซึ่งเป็นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้การสอนให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าวยังเป็นการสร้างศักยภาพ และคุณค่าให้กับบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน