English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล/อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล “คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561” จัดโดยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ เพื่อมอบให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสม สำหรับการเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ และเพื่อยกย่องนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องความพอเพียงการมีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีจิตอาสา ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมถอดบทเรียน “ต้นแบบการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิต” โดยนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลและในโอกาสเดียวกันได้มีเสวนาพิเศษ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวัย Gen Z” โดยรองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติมาบรรยาย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์จากหลากหลายสถาบัน เข้าร่วมพิธี

          โดยในปีนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้แก่นางสาวอุดมพร จันทร์บุญ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่นายวชิรธร โสมเขียว นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวณัฐพร จันทิหล้า นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน