English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

พิธีปิดโครงการสูงวัยสดใส ยุค 4.0 ในพื้นที่ 5 กลุ่มพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

          เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการสูงวัยสดใส ยุค 4.0 ในพื้นที่ 5 กลุ่มพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health & Wellness) เพื่อยกระดับสุขภาวะผู้สูงอายุในกลุ่มภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยกิจกรรมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับกลุ่มพื้นที่ดังกล่าว ภายในมีกิจกรรมบรรยายความรู้พิเศษเรื่อง "การเตรียมพร้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย" และ "คลื่นสมองบอกอะไร" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะงบประมาณและการคลัง จากนั้นมีการชี้แจงผลการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2 แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านที่เข้ารับการตรวจฯ เมื่อครั้งช่วงต้นของกิจกรรม ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน