English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

          เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค โดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 89 คน สาขารังสีเทคนิค 64 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาเทคนิคการแพทย์ 4 คน สาขารังสีเทคนิค 2 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ 5 คน จากนั้นได้มีการมอบประกาศแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการตรวจในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา เป็นผู้มอบใบประกาศ และในช่วงบ่ายคณาจารย์ ได้ฝึกซ้อมรับปริญญา ให้กับนักศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะมีขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน