English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ เพิ่มมากขึ้น ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากนายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล หัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และบุคลากรงานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) คือสวัสดิการด้านสุขภาพที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเลือกใช้สวัสดิการได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ทั้งนี้พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเลือกใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่น จะต้องมีผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ้นไป และสามารถเลือกใช้สวัสดิการในวงเงินไม่เกิน 5000 บาท/ปี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน