English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 3

          เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 3 ซึ่งรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค โดยในปีนี้ มีนักเรียนผ่านการคัดเลือก จำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ และเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 สาขาวิชาชีพ ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวให้โอวาท และในวันสุดท้ายได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา เป็นผู้มอบใบประกาศ และกล่าวปิดโครงการฯ

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top