English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เรื่องราวดี๊ดี ของครูกับศิษย์ กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม“เรื่องราวดี๊ดี ของครูกับศิษย์” กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบ้าน ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่รับการศึกษา เป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีศักยภาพรอบด้าน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเวทีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา กับคณาอาจารย์ โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวางแผน คอยให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาทุกท่าน ๆ โดยในช่วงแรกของกิจกรรมได้มีการแสดงดนตรี ขับร้องเพลงโดยคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยอาจารย์ ดร.ปวเรศ อ่อนทอง และอาจารย์ ดร. สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร จากนั้นได้แบ่งนักศึกษาเป็นบ้านต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละบ้านนั้น ๆ จะมีอาจารย์ดูแลเป็นที่ปรึกษา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top